สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

การซักซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

               ตามที่จังหวัดตากได้แจ้งให้สถานรองรับเด็กในพื้นที่จังหวัดตากดำเนินการตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานรองรับเด็กเอกชนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยให้มีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซักซ้อมตามแผนอพยพหนีไฟ รวมทั้งสำรวจอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กที่มารับบริการในสถานรองรับเด็ก

               ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2559 สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้มีการซักซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การส่วนตำบลท่าสองยาง มาจัดการอบรมแผนป้องกันละระงับอัคคีภัย โดยให้ความรู้แก่บุคลากร เด็กๆ ในสถานพักพิง  และเพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ยังมีการซักซ้อมตามแผนโดยจัดสถานการณ์สมมุติขึ้นและให้บุคลากรในสถานพักพิงได้ทดลองดับเพลิงจริงๆ

               ผลของการซักซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย บุคลากรและเด็กโตในสถานพักพิงสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคาดว่าหากเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในสถานพักพิง จะสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 27, 2016 by in About the children.
%d bloggers like this: