สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมาเยี้ยมสถานพักพิงบ้านทัศนีย์

20141112_103157 เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ผุ้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้สระเวลามาเยี้ยมสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ต้องขอขอบคุณผู้ว่ามากสำหรับเวลาอันมีค่าของท่าน เป็นโอกาศทีดีสำหรับทัศนีย์ มากทีผุ้ว่าได้มาเยี้ยมและได้ดูการทำงานของ ทัศนีย์ด้วย

IMG_9447 IMG_9450

.    Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์) องค์กรสาธารณประโยชน์

จัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. ช่วยเหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่ เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ

2. ค้นหาทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสมค้นหางานศิลปะ ดนตรี นิทานที่ส่งเสริมจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กในสังคม สอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเอง ขยันเรียนขยันทำงาน แล้วจะประสบพนสำเร็จ

3. ช่วยเหลือ เด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กเร่ร้อน ถูกทารุณ ทอดทิ้ง เด็กด้อยโอกาส เด็กไร้รากไร้ที่พึง ให้มีโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตเข้าในอนาคตข้าหน้า

4. เพื่อส่งเสริมศิลปะวิทยาการ วัฒนธรรม และ การสังคมสงเคราะห์ ให้กับเด็กและเยาวชน

5. อบรม สั่งสอนให้เด็กมีกิรียามารยาททีดีงาม รู้จักเคารบยามเกรงผู้ใหญ่ รู้จักเผือแผ่ รักคนอื่นเหมือนรักตัวเองช่วยเหลือคนอื่นส่งเสริมบทบาทความรักความเมตาของครอบครัวให้เป็นรากฐานที่ดีแก่ชีวิตเด็ก สิงทีสำคันคือย่าลืมตัวเองว่าเรามาจากที่ใด

การดำเนินชีวิตของ ทัศนีย์ คีรีประณีต เป็นบทเรียนในการศึกษา ให้กับตัวเอง เพราะชีวิดเราคือบทเรียนถ้าเราเรียนในทางทีดีเราจะได้รับผลสำเร็จที่มีคุณค่ามาก

การช่วยเด็กด้วยการให้ในสิ่งที่ไตร่ตรองแล้วว่าดี ให้อาหาร ให้การศึกษา ให้สุขภาพที่แข็งแรง ให้ความรักความอบอุ่น ให้ความมั่นใจ ให้ความหวังเป็นการเติมพลังในวัยเยาว์ให้เติบใหญ่สู่การสร้างสรรค์สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ จึงอยู่บนหลักการที่ว่า เด็กต้องมีร่างกายทีสมบูรณ์ อารมณ์แจ่มใสใส่ จิตใจทีดีงามมีเมตาปราณีก่อนที่จะก้าวไปสู่ การพัฒนาทางด้านสติปัญญาและสังคม ทุกกิจกรรมเกิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหา และสร้างทางเลือกเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างสรรค์และสังคมสำหรับเด็กเพื่อให้เด็กสามรพัฒนาได้เติมทีและกล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง

IMG_9459 IMG_9480 IMG_9458 IMG_9468

IMG_9473

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 24, 2015 by in About the children.
%d bloggers like this: