สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

รางวัลประชาบดี

 

IMG_7336

IMG_7317

IMG_7227

 

IMG_7343 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2556 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล โดยรางวัลนี้ได้พิจารณาสรรหา บุคคล องค์กร สื่อ และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมผู้เข้ารับประทานรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 111 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 

  1. บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 11 ราย
  2. องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก  จำนวน 9 องค์กร
  3. สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ดีเด่น จำนวน 30 รายการ
  4. บุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่สามารถดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างควรแก่การ ยกย่องเชิดชู จำนวน 61 ราย

 

IMG_7236

IMG_7353 IMG_7343IMG_7211

 

IMG_7364IMG_7224IMG_7320

IMG_7317 IMG_7311

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 28, 2014 by in About the children.
%d bloggers like this: