สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

พระราชทานโล่และเกียรติบัตร 2556

IMG_3022

ทั้งนี้ นาง ทัศนีย์ คีรีประณีต เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจมากในปีนี้มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวมาก ที่ดิฉันได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในครั้งนี้ด้วย ในฐานะ ดิฉันเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  รวมทั้งรณรงค์ให้เยาวชนให้ความสำคัญกับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของชาติ ที่สำคัญอยากให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติด้วย ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการที่เลือกดิฉันได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี่ด้วย

2013-09-20 11.56.58  2013-09-20 11.58.14

2013-09-20 11.40.39

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) พร้อมทั้งประทานโล่เกียรติยศพระราชทาน แก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และประทานเกียรติบัตรพระราชทาน แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 11 สาขา โดยนางทัศนีย์ คีรีประณีตเข้ารับประทานโล่เกียรติยศพระราชทาน ในฐานะเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ กับเด็กและเยาวชน

รางวัลสุดยอดกุลสตรีไทย  ๒๕๕๕

        ดิฉันต้องขอขอบคุณชมรมกุลสตรีไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และ๑๐ มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ จัดทำโครงการ  สรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๕ ขึ้น แล้วได้เลื้อกดิฉันเข้ารับรางวัล  “๙ ยอดกุลสตรีไทย” ในครั้งนี่เป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างยิ่งสำหรับดิฉันมาก รางวันนีทำให้ดิฉันมีกำลังใจอันยิ่งใหญ่และเป็นกำไรชีวิตทีมีราคาแพงมากสำหรับดิฉัน ตราบใดที ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและ ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติ “๙ ยอดกลุสตรี” ให้กับดิฉันในครั้งนีดิฉันขอรักษาความดีนี่ไว้และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับลูกหลานและผู้หญิงไทยทั่วไป ดิฉันก็รู้สึกแปลกใจตัวเองและภูมิใจตัวเองมาก ทีมีความรู้แค่ ป. ๖ ได้ถูกเลื้อกเป็นกุลสตรีไทยในครั้งนี่แล้วดิฉันก็จะทำหน้าทีแม่ทีดีและส่งเสริมคุณค่าและบทบาทของสตรีไทย พร้อมกับร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 14, 2013 by in รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ.
%d bloggers like this: