สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ได้แล้วต้องแบ่งปัน

เรียน       ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจาคมาทุกท่าน

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ขอแสดงความขอบคุณถึงผู้บริจาคทุกท่าน! ตามที่ท่านทั้งหลายได้บริจาคเสื่อผ้า ไม่ว่าจะใหม่อรื่อมือสอง ทังเราจะรับทั้งนั้น ทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ จะสอนให้เด็กทุกคน รักและแบ่งปันให้กับผู้ทีด้อยกว่าเขายังมีเยอะทีต้องการความช่วยเหลือ ทางเราจะสอนเด็กทุกคนว่าในเมื่อเราได้และเลือใช้ก็เราต้องรู้จักให้ด้วย เพราะฉะนั้นในเมือ่ท่าบริจาคเสื่อผ้าทีเลือใช้เด็กก้จะไปบริจาคให้กํบคนทีด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาล

    

 

    


สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ขอบขอบคุณผู้มีใจอันประเสริฐ ผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้บริจาค ช่วย เหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ด้อยโอกาสอย่างเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ความร่วมมือ ร่วมใจจาก ท่านทั้งหลายอีกในอนาคต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 13, 2012 by in About the children.
%d bloggers like this: