สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Arts

เด็กที สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ทุกคน รู้จักช่วยเหลือชึ้งกักและกัน ดูแลชึ้งกันและกันอีกด้วย เด็กทุกคนทีได้รับการอบรมสังสอนได้รับความอบอู่นก็เป็นเด็กดีต่อสังคมได้

เด็กทุกคนถ้าได้รับการศึกษาพวกเขาก็มีความสมารถมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านการฝีมือเช่นกัน ท้าเด็กด้อยโอกาส เหล่านี่ได้รับการส่งเสริม พวกเขากจะ็มีความเก้าวหน้าในอนาคตค้างหน้าและต้องเป็นเด็กดีต่อสังคมในวันหน้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: