สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Photo

ดิฉันได้เลี้ยงเด็กตั้งแต่แรกเกิดทำให้ดิฉันรักและผูกพันกับเด็กมาก บางครั้งดิฉันต้องไปที่อื่นไปครั้งก็เสียเวลาวันหรือสองวัน ท้าวันไหนทีกลับไปดิฉันจะเห็นลูกเด็กทุกคนวิ้งมาหาแล้วบอกว่า แม่มาแล้ว แม่มาแล้ว ทำให้ฉันมีกำลังใจและมีความสุขมาก

การคูแลเด็กเล็กฯ ไม่ใช้เรืิองว่าย ยิ้งหลายคนก็ยิ้งหน่อยน่อย เพราะคนนี่จะนอนคนนั้นจะตื่น แต่ดิฉันก็ต้องทน เพราะรับเข้าเพื่อจะมาเลียงเข้า ก็ต้องทำหน้าที ให้ดีที่สุด เป็นแม่ทีดีให้กับเข้าและทำให้เขามีตวามสุข ในเมื่อเข้าโตขึ้นเข้าก็ได้รู้จักคำว่า รักทีเราเคยให้เข้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: