สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ขอขอบคุณเทศบาลตำบลแม่ต้านและหญาติพีน้อง

Safe haven orphanage รู้สึกขอบคุณ พี่ฯน้องฯ และเพื่อนฯทุกคนทีมาเลี้ยงขนม,

Ice cream, กํวยเตี่ยว แล้วแจกเสื้อนักเรียนให้กับเด็กที่ศูนย์เด็กกำพร้ำแห่งนี่ ทำให้เด็กฯทุกคนอิ่มด้วยอาหารและมีความสุขกันทุกคน ดิฉันผู้เป็นแม่ทีเลี้ยงเด็กฯเหล่านี่รู้สึกปรับปลื้มมากและดิฉันต้องขอขอบพระคุณทุกฯคนทีมีจีดใจทีดีและงดงามแบบนี่ ดิฉันขออวยพรให้ทุกฯคนมีแต่ความสุขสมหวังในการงานตลอดไป

Advertisements

Information

This entry was posted on January 29, 2010 by in About the children.
%d bloggers like this: