สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ชีวิตกับเด็กกำพร้าและเด็กยากจน

คุณทัศนีย์ โตจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จึงมีประสบการณ์ที่ช่วยให้เข้าใจความลำบากเดือดร้อนของเด็กๆ ที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา และขาดความพร้อม แม้เพียงปัจจัยพื้นฐานของชีวิต ดินฉันมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ ให้พ้นจากสภาวะวิกฤตของชีวิต และเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศในวันข้างหน้า ตัวเธอเองก็ด้อยโอกาสด้านการศึกษา เธอเรียนภาษาไทยจบแค่ ป 6 แล้วไม่มีโอกาสเรียนอีกเลย เธอจึงทุ่มเทแรงกาย และแรงใจในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความกดดันรอบด้าน

คุณทัศนีย์ได้สอนให้เด็กฯทุกคนรักกันและช่วยเหลือกัน

ความตั้งใจและ วัตถุประสงค์ของ ดินฉัน มีดังต่อไปนี้

คุณทัศนีย์มีความตั้งใจอย่างสู่ที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กยากจนด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ

ค้นหาทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสม ให้เด็กใช้สิทธิ เสรีภาพในการรับฟังความคิดเห็น

ค้นหางานศิลปะ ดนตรี นิทานที่ส่งเสริมจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กในสังคม

อยากจะทำให้เด็กไม่น้อยใจตัวเอง และเข้าจะได้รู้ว่าชีวีเข้ามีค่าต่อครอบครัวและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ให้มีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือจากเหตุแห่งความยุติธรรมมิใช่จากความสมเพชเวทนา

ลักษณะของหน่วยงาน

เด็กฯได้บอกเล่าความรู้สึกของการรับมือช่วยเหลือที่อยู่การกินและการศึกษาต่อเนื่องมาได้ยี่สิบกว่าปีแล้ว ทำให้ในวันนี้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนหนังสือมีอาหารที่สมบูรณ์และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้าไม่มีแม่ใหญ่ช่วยเหลื่อตรงนี้ พวกเขาก็อาจจะไม่มีวันนี้ และอยากฝากให้ลูก ๆ ตั้งใจเรียน และฟันให้ไกลเท่าที่จะไกลได้ทำความฟันให้เป็นจริงมีความอดทนให้มากพยายามยืนด้วยตัวเองให้รู้คุณค่าของเงินใช้เงิน เพื่อจะได้มีเหลือเก็บออมไว้ศึกษาต่อในอนาคต

Advertisements

Information

This entry was posted on June 23, 2009 by in About the children.
%d bloggers like this: